Deprem bölgesindeki krediler ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Halkbank kredilerin ödemeleri 6 ay ertelendi.

Cumhurbaşkanlığının “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyenlerin TESKOMB’a bağh bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya doğrudan Halkbank’tan (Banka) 6/2/2023 tarihi ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6/8/2023 tarihinden itibaren altı ay içinde dolacak olan veya 6/2/2023 tarihi itibarı ile vadesinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre içerisinde olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren altı ay süreyle ertelenecek.

Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de altı ay ötelenecek.

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden resmi belge alan esnaf ve sanatkârlar 6/8/2023 tarihinden itibaren üç ay içerisinde taleplerinin değerlendirilmesi için Bankaya yazılı olarak müracaat edecekler.

Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ertelenen krediler nedeniyle; bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

6/2/2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların bu Karar kapsamında ertelenen mevcut kredileri, vadelerinin sonuna kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının hükümleri kapsamında değerlendirilir ve bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılmayacak.

Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Banka’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarım projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarım, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafından TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli Kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının “gelir kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınacak.

Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak.

Karar 6/8/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x